Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Bản tin văn bản tháng 08/2011

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Hãng chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế và định giá

Trong số này gồm:

Từ 01/10/2011 lương tối thiểu vùng chính thức lên 2.000.000đ/ tháng
Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hang hoá gia công
Thu nhập từ 1 triệu đồng mới phải khấu trừ trước thuế TNCN
Giảm 30% thuế TNDN năm 2011, miễn thuế TNCN đến hết năm 2012

TỪ 01/10/2011 LƯƠNG TỐI THIỂU VỦNG CHÍNH THỨC LÊN 2.000.000Đ

­­­

và được làm căn cứ để xây dựng các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định.

Nghị định cũng quy định mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức  lương  tối  thiểu  vùng.  Đồng  thời,  khuyến  khích  các doanh nghiệp trả lương  cho người lao động  cao hơn  mức lương tối thiểu vùng được quy định trong Nghị định.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan có thuê mướn lao động.

 

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 như sau: Mức lương tối thiểu vùng là 2 triệu đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; mức 1,78 triệu đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; mức 1,55 triệu đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; mức 1,4 triệu đồng/tháng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

 

Mức lương tối thiểu vùng này là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động

Khuyến khích doanh nghiệp tổ chức ăn giữa ca cho  người  lao  động;  mức  tiền  ăn  giữa  ca  do  doanh nghiệp, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận, để đảm bảo chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày có hiệu lực từ   ngày   05/10/2011   và   thay   thế   02   Nghị định  số 107/2010/NĐ-CP; 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010.

 

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ GIA CÔNG

 

Ngày 15/08/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan đối với Hang hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

 

Việc thực hiện thủ tục hải quan đối với 01 hợp đồng gia công (gồm tiếp nhận hợp đồng, tiếp nhận định mức, làm thủ tục hải quan cho từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu của hợp đồng, thanh khoản hợp đồng) được thực hiện tại 01 Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố do thương nhân lựa chọn.

Hợp đồng gia công được lập thành văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Các chứng từ kèm theo hợp đồng do bên đặt gia công là thương nhân nước ngoài phát hành bằng hình  thức điện  tử  thì bên nhận gia công  là thương nhân Việt Nam ký, đóng dấu xác nhận

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục  hải  quan  đối  với  hàng  hóa  nhận  gia  công  tại  Việt Nam cho thương nhân nước ngoài  và  hàng hóa  đặt gia công ở nước ngoài...

 

Phụ lục hợp đồng gia công là 01 bộ phận không tách rời của  hợp  đồng  gia  công;  mọi  sự  thay  đổi,  bổ sung,  điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng gia công được thể hiện bằng  phụ  lục  hợp  đồng  trước  thời  điểm  hợp  đồng  gia công hết hiệu lực và thông báo phụ lục này với cơ quan hải  quan  trước  hoặc  cùng  thời  điểm  thương  nhân  Việt Nam làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên theo phụ lục của hợp đồng đó.

Thông   tư   này   có   hiệu   lực   thi   hành   kể   từ   ngày 29/09/2011 và thay th ế Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày  04/12/2008,  Thông  tư  số  74/2010/TT-BTC  ngày 14/05/2010 và các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính trái với Thông tư này.

 

THU NHẬP TỪ 1 TRIỆU ĐỒNG MỚI PHẢI KHẤU TRỪ THUẾ TNCN

 

Thông tư cũng quy định 02 mức khấu trừ áp dụng đối với cá nhân đã và chưa có mã số thuế thay vì 01 mức duy nhất là 10% như quy định  cũ. Cụ thể, mức khấu trừ được áp dụng theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số  thuế,  trừ  các  trường  hợp  Bộ  Tài  chính  đã  có  văn  bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng.

Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân  có  trách  nhiệm thông  báo  cho  các  cá  nhân  về  tỷ  lệ khấu  trừ  nêu  trên để cá  nhân  làm  thủ  tục xin  cấp  mã  số thuế;  cơ  quan  thuế  thực  hiện  cấp  ngay mã  số  thuế trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

Trường hợp  cá  nhân  chỉ  có  duy nhất thu nhập thuộc đối tượng  phải  khấu  trừ  thuế  theo  tỷ  lệ  nêu  trên  nhưng  ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Tổ chức, cá nhân thuê lao động theo hợp đồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.

 

Cũng theo Thông tư này, thuế suất thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng  đất,  nhà,  căn  hộ  đã  được  cấp  Giấy  chứng  nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền  sở hữu nhà, căn  hộ  được  xác  định  là  25%  trên  thu  nhập  chuyển nhượng (giá chuyển nhượng trừ giá vốn).

 

Ngày 04/08/2011, Bộ Tài chính đã  ban hành Thông tư số 113/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung; Thông  tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009; Thông tư  số 02/2010/TT-BTC   ngày 11/01/2010 và Thông   tư   số12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện  các dịch  vụ  có tổng mức trả thu nhập từ 01 triệu đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra đối chiếu các tài liệu,  chứng  từ trong  hồ sơ với  nội dung  hướng  dẫn  tại Thông tư này để xác định số lỗ được chuyển, tính thống nhất và chính xác của hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp xử lý lỗ theo quy định.

Trường  hợp  giá  vốn  không  có  hóa  đơn,  chứng  từ  hợp pháp  đầy đủ  để  chứng  minh  thì áp  dụng  thuế suất 2% theo  giá  chuyển  nhượng  thực  tế  ghi  trên  hợp  đồng chuyển  nhượng.  Nếu  trên  hợp  đồng  chuyển  nhượng không  ghi  giá  chuyển  nhượng  hoặc  ghi  giá  chuyển nhượng  thấp  hơn  bảng giá  đất,  giá  tính  lệ phí  trước bạ nhà do nhà Ủy ban  nhân  dân  cấp  tỉnh  quy định  thì giá tính thuế lấy theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà.

 

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/09/2011; bãi bỏ các hướng dẫn về thuế thu  nhập cá nhân trái với hướng dẫn tại Thông tư này.

 

GIẢM 30% THUẾ TNDN NĂM 2011, MIỄN THUẾ TNCN ĐẾN HẾT NĂM 2012

 

Ngày 06/08/2011, Quốc hội khóa XIII đã chính thức thông qua Nghị quyết số 08/2011/QH13 bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khókhăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

Quốc hội đã đồng ý với đề nghị của Chính phủ, giảm 30% số thuế thu  nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội..

Việc giảm thuế không áp dụng đối với số thuế tính trên thu  nhập  từ  kinh  doanh  xổ  số,  bất  động  sản,  chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và doanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp các công ty tổ chức theo mô  hình  công  ty mẹ -  công  ty con  mà  công  ty mẹ không  phải  là  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa  nắm  giữ  trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

Về thuế thu  nhập  cá  nhân,  Quốc hội  cũng  đồng  ý miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức của các ngân hang cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

 

Giảm 50% mức thuế khoán thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân  và thuế thu nhập doanh nghiệp từ Quý III năm  2011  đến  hết  năm  2011  đối  với  cá  nhân,  hộ  kinh doanh  nhà  trọ,  phòng  trọ  cho  thuê  đối  với  công  nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ,  cá nhân, tổ chức cung ứng suất ăn  ca cho công nhân với điều kiện hộ, cá nhân, tổ chức này giữ ổn  định  mức  giá  cho  thuê  phòng  trọ,  nhà  trọ,  giá  trông giữ trẻ và giá cung ứng suất ăn ca như cuối năm 2010.

Bên cạnh đó, giảm 50% số thuế thu nhập  cá nhân phải nộp từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với hoạt  động  chuyển  nhượng  chứng  khoán  của  cá  nhân. Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/08/2011 đến hết
ngày 31/12/2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại luật thuế TNCN số 04/2007/QH12.

 

 

Trụ sở chính tại Hà Nội:

Địa chỉ: sô 66 tô 18 Phương Nghia Đô, Quân Câu Giây, TP Hà Nội

ĐT/Fax: 04.3791 2524

Hotline: 0913 541 929; 0936 729 889; 0984 917 170

Văn phòng tại Miền Nam:

Số 96/82 đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Văn phòng Nghệ An:

Số 122 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An.

Liên hệ: Ông Lê Đình Hùng

ĐT: 0915433766

Ông Vũ Phi Long

ĐT: 0973709688

Tin tức khác

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO