Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Bản tin văn bản tháng 09/2011

 

 

 

Trong s này gồm:

T 15/10/2011 c ô tô con xe bán tải đu chu l phí trƣớc b t 10 - 20%

Hưng dẫn thực hin lương ti thiu vùng t ngày 01/10/2011.

 

T 15/10/2011 CẢ Ô TÔ CON VÀ XE BÁN TẢI DDEUF CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TỪ 10-20%

 

 

Ngày 31/08/2011, B Tài chính đã ban hành thông tư s 124/2011/TT-BTC hưng dẫn v l phí trưc b đi vi nhà, đt; súng săn, súng th thao;tàu đy,  tàu thủy; k c sà lan, ca nô, tàu kéo,tàu đy, thuyn, kc du thuyn, tàu bay, xe mô tô hai nh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy; ô tô...

Thông  tư  quy đnh  c  th  v  các  trƣờng  hợp  thuc  din không phải np l phí trƣớc bạ nhƣ: Nhà, đất là tr s của cơ  quan  đi  din  ngoại  giao,  cơ  quan  lãnh  s  ca  nƣớc ngoài, cơ quan Đại din của t chc quc tế huc hệ thng Liên hợp quc và nhà của ngƣi đng đu các quan nêu trên; đt đƣợc N nƣớc giao cho các t chc, cá nhân s  dụng vào các mục đích ng cng, thăm dò,  khai  thác khoáng sản, nghiên cu khoa hc, đầu tư xây dng kết cấu hạ tng để chuyn nhƣợng hoặc cho thuê, không phân bit đất trong hay ngoài khu công nghip, khu chế xuất…

Đất đưc Nhà nƣc giao hoc công nhận s dng vào mc đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trng thu sản và làm mui; nhà, đất thừa kế, hoc là quà tng gia v vi chng; cha đ, m đ vi con đ; anh, ch, m ruột… vi nhau, nay đưc cơ quan nhà nưc có thẩm quyn cấp giấy chứng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sản khác gắn lin vi đất lần đu cũng thuc trưng hp không phi np l phí trưc b

 

 

T 15/10/2011 CẢ Ô TÔ CON VÀ XE BÁN TẢI DDEUF CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TỪ 10-20%

B lao động Tơng binh và Xã hi đã ban hành thông tư số 23/2011/TT- BLĐTBXH ngày 16/09/2011 Hưng dẫn thc hiện mc lương ti thiu vùng đi vi ngưi lao đng làm vic các công ty, doanh nghip, hp tác xã, t hp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan có t chc lao động.

Mức lƣơng ti thiu vùng quy đnh tại Thông tƣ  này áp dụng đi  với tt  c các doanh nghip không phân bit  doanh  nghip  thuc  các  khu  vc    vn  đầu  tƣ nƣớc ngoài  hay vn  đầu  tƣ  trong  nƣc,  gm:  Doanh nghip thành lp,  t chc qun lý và hoạt  đng theo Luật Doanh nghip; hợp tác xã, liên hip hợp tác xã, t hợp tác, tra &l

Tin tức khác

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO