Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
TÓM TẮT NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2014/TT-BTC NGÀY 02/01/2014 VỀ QUY TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

TÓM TẮT NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2014/TT-BTC NGÀY 02/01/2014 VỀ QUY TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

 

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

 

- Quy định thẩm tra quyết toán đối với các dự án, hạng mục hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước;

 

- Quy trình thực hiện:

 

+ Tiếp nhận hồ sơ trình duyệt quyết toán;

+ Thẩm tra quyết toán;

+ Trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán;

 

-  Yêu cầu:

 

+ Quy trình thẩm tra quyết toán phải tuân thủ các cơ chế chính sách và phù hợp với từng thời kỳ thực hiện dự án;

+ Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán phải đảm bảo tính đúng đắn, trung thực, khách quan;

 

- Trách nhiệm của bên liên quan:

 

+ Chịu trách nhiệm về nội dung của Báo cáo kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cấp và Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành của kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nhà nước;

+ Đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán viên chịu trách nhiệm về nội dung và tính đúng đắn của số liệu trong Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành trên cơ sở hồ sơ quyết toán do Chủ đầu tư cấp;

+ Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng của Chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán chịu trách nhiệm về tính đúng đắn khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật;

 

PHẦN II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Chương I: Trình tự tiếp nhận hồ sơ

 

- Chủ đầu tư có nhiệm vụ giao hồ sơ và bổ sung hồ sơ thiếu cho đơn vị thẩm tra quyết toán bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp với nội dung theo phiếu giao nhận mẫu số 01/GHQT

 

Chương II: Trình tự thẩm tra quyết toán

 

Mục 1: Đối với các dự án đã thực hiện Kiểm toán Báo cáo quyết toán

 

- Kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng kiểm toán;

 

- Kiểm tra nội dung Báo cáo kết quả kiểm toán:

 

+ Kiểm tra Báo cáo kiểm toán với nội dung quy định tại chuẩn mực 1000;

+ Cán bộ thẩm tra không tính lại khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo đã được kiểm toán viên xác nhận trong báo cáo kiểm toán; không tính lại đơn giá đã được người quyết định trúng thầu quyết định.

+ Cán bộ thẩm tra xem xét những ý kiến mà chủ đầu tư không thống nhất với báo cáo kiểm toán của nhà thầu kiểm toán

+ Kiểm tra việc chấp hành kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước.

+ Nhận xét và kiến nghị: Kiến nghị về giá đề nghị phê duyệt, kiến nghị về quá trình quản lý đầu tư, thực hiện dự án.

 

Mục 2: Đối với dự án không thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán:

 

- Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án để có nhận xét về:

 

+ Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản;

+ Chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật;

+ Về chấp hành trình tự lựa chọn nhà thầu của các gói thầu;

+ Việc thương thảo và ký kết các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu;

 

- Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án:

 

+ Phân tích, so sánh cơ cấu vốn đầu tư thực hiện với cơ cấu vốn đã được xác định trong tổng mức đầu tư được phê duyệt;

+ Kiểm tra số liệu báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư hàng năm;

+ Đối chiếu số liệu vốn thanh toán hành năm của chủ đầu tư và cơ quan thanh toán;

+ Kiểm tra việc điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư;

+ Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán; việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư của dự án

 

-  Thẩm tra chi phí đầu tư của dự án:

 

+ Thẩm tra chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đầu tư;

+ Thẩm tra chi phí xây dựng:

 

- Thẩm tra đối với gói thầu do chủ đầu tư tự thực hiện;

- Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng trọn gói”;

- Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định”;

- Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh”;

- Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng kết hợp”;

- Thẩm tra các trường hợp phát sinh;

 

+ Thẩm tra chi phí thiết bị:

 

- Thẩm tra đối với gói thầu do chủ đầu tư tự thực hiện;

- Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng trọn gói”;

- Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá cố định”;

- Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh”;

- Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “giá hợp đồng kết hợp”;

- Thẩm tra các trường hợp phát sinh;

 

+ Thẩm tra chi phí QLDA:

 

- Đối chiếu sự phù hợp giữa số liệu đề nghị quyết toán và định mức công bố;

- Trường hợp dự án do chủ đầu tư, ban quản lý dự án quản lý 01 dự án cần xem xét các chứng từ chi tiêu đảm bảo tính hợp pháp;

- Thẩm tra chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác;

 

- Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản;

 

- Thẩm tra xác định giá trị tài sản;

 

- Thẩm tra xác định công nợ, vật tư thiết bị tồn đọng;

 

- Kiểm tra việc chấp hành kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước;

 

- Nhận xét, kiến nghị;

 

- Kiểm tra hiện trường;

 

Chương III: Trình tự phê duyệt quyết toán:

 

- Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán bao gồm: Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán, dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

 

Phần III: Tổ chức thực hiện:

 

- Thay thế Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

 

 

Hỏi đáp khác

Kế toán các công ty đang thanh lý: Hiện nay chưa có nguyên tắc kế toán đối với các công ty đang trong quá trình thanh lý...

Trường hợp doanh nghiệp được phép kiểm toán gộp 2 năm thì mẫu báo cáo kiểm toán có gì thay đổi so với mẫu bình thường (một năm) hay không ?

Điều chỉnh báo cáo kiểm toán...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập kiểm toán thì có giá trị pháp lý như thế nào?

Trách nhiệm của kỹ thuật viên (kỹ sư xây dựng) đối với sai sót trong báo cáo kiểm toán...

Tôi đang là sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành kế toán - kiểm toán của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh...

Theo quy định, hạn chót nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp là 90 ngày sau. Xin cho chúng tôi ý kiến...

Công ty X có 3 công ty con A, B, C. Chủ tịch Công ty X chiếm 40% vốn cổ phần. Công ty X được cổ phần hoá từ năm 2002...

Công ty chúng tôi khi liên doanh cùng một công ty kiểm toán khác...

Công ty chúng tôi có kiểm toán viên là người Trung Quốc có Thẻ kiểm toán viên do Trung Quốc...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO