Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Câu hỏi:
Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào? Khi xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước để cổ phần hoá theo điều 20 của Nghị định 187/2004/NĐ-CP thì phải xác định lại vốn đầu tư dài hạn đầu tư vào doanh nghiệp khác. Trong trường hợp công ty mẹ cổ phần hoá, khi đánh giá giá trị đầu tư vào các công ty con có phát sinh chênh lệch thì giá trị chênh lệch này được xử lý như thế nào khi hợp nhất báo cáo tài chính của cả tập đoàn?

Trả lời:
Khi đánh giá lại vốn đầu tư vào công ty con có phát sinh chênh lệch, thì số chênh lệch tăng này công ty mẹ sẽ hạch toán tăng khoản đầu tư vào công ty con. Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất thì chỉ tiêu đầu tư vào công ty con sẽ được loại trừ toàn bộ. Phần chênh lệch tăng này được loại trừ bằng cách ghi giảm nguồn vốn kinh doanh, các quĩ đầu tư phát triển, quĩ dự phòng tài chính, lợi nhuận chưa phân phối của công ty con tương tự với số liệu đã tính toán, đánh giá tăng khoản đầu tư vào công ty con khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá công ty mẹ.

Ghi chú: Chênh lệch đánh giá lại giá trị đầu tư vào công ty con. 

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

Khoản thặng dư trong việc bán cổ phần lần đầu của các Công ty Nhà nước cổ phần hoá có phải nộp về cho nhà nước không hay được gửi lại để sau này bổ sung vốn.

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO