Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Câu hỏi:
Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ” tôi có một số vướng mắc xin được hỏi thêm như sau: Phần nơ phải thu của thành viên chưa góp vốn không ghi nhận vào TK 411 – “Nguồn vốn kinh doanh” thì ghi nhận vào đâu? Giả sử tăng vốn 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh là đã tăng vốn 2 tỷ đồng), thành viên góp vốn đã góp trước một tỷ (hạch toán Nợ TK 111/Có TK 411: 1 tỷ đồng). Xin hỏi 1 tỷ đồng còn lại thành viên chưa góp vốn thì hạch toán thế nào?

Trả lời:
Tiếp theo trả lời câu hỏi số 04 chuyên mục Tài chính, AVICO xin trả lời câu hỏi thêm của bạn như sau:

Phần nợ phải thu về số vốn chưa góp đủ của các thành viên góp vốn được phản ánh trên sổ kế toán chi tiết. Doanh nghiệp phải mở sổ kế toán chi tiết để phản ánh số vốn phải góp, số vốn đã góp và số vốn còn phải góp theo tiến độ góp vốn của từng thành viên góp vốn vào doanh nghiệp.

Ghi chú: Phản ánh số vốn góp còn thiếu của thành viên.

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

Khoản thặng dư trong việc bán cổ phần lần đầu của các Công ty Nhà nước cổ phần hoá có phải nộp về cho nhà nước không hay được gửi lại để sau này bổ sung vốn.

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO