Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Giám đốc công ty (DNNN, công ty TNHH, công ty cổ phần...) có được quyền tự chủ, tự ký duyệt đồng ý cho mình được chi không?

Câu hỏi:
Giám đốc công ty (DNNN, công ty TNHH, công ty cổ phần...) có được quyền tự chủ, tự ký duyệt đồng ý cho mình được chi không?

Trả lời:
Theo công văn số 11741/BTC-TCDN ngày 31/08/2007 của Bộ Tài chính thì Giám đốc công ty cổ phần do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng. Hoạt động điều hành, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc phải thực hiện theo qui định của Điều lệ công ty và chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông. Do đó, nếu Giám đốc công ty tự chi, tự phê duyệt đồng ý cho mình được chi, tự ký duyệt chứng từ thanh toán do mình tự chi mà phù hợp với Điều lệ công ty và các qui định khác của công ty cổ phần thì không vi phạm. Trường hợp thông qua Hội đồng giám sát nếu Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát phát hiện Giám đốc tự ý chi sai qui định làm thiệt hại đến quyền lợi của cổ đông, của công ty thì Hội đồng quản trị có quyền xuất toán và yêu cầu Giám đốc bồi hoàn các khoản chi không hợp lý, không hợp lệ. 

Khi Giám đốc ký chứng từ duyệt chi cho mình còn có kế toán trưởng, kế toán thanh toán và thủ quỹ xác nhận việc chi tiền, do đó Giám đốc doanh nghiệp và những người liên quan khi đã ký xác nhận vào chứng từ phải chịu trách nhiệm về các chứng từ đã ký và phải tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành.

Ghi chú: Thẩm quyền của Giám đốc công ty. 

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO