Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Xử lý TSCĐ được hình thành từ quĩ khen thưởng, phúc lợi khi cổ phần hoá doanh nghiệp?...

Câu hỏi:
Xử lý TSCĐ được hình thành từ quĩ khen thưởng, phúc lợi khi cổ phần hoá doanh nghiệp?Một công ty tiến hành cổ phần hoá có một số tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng phúc lợi, khi chính thức trở thành công ty cổ phần, công ty đã bàn giao tài sản phúc lợi cho tổ chức công đoàn của công ty quản lý và sử dụng, trên sổ kế toán của đơn vị hạch toán giảm TSCĐ và giảm nguồn phúc lợi.

1. Như vậy có đúng không? Vì theo NĐ 187 thì toàn bộ tài sản này chuyển giao cho công ty cổ phần tiếp tục quản lý và sử dụng.

2. Khi công ty cổ phần thuê tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp tháng 3/2006, đến tháng 6/2007 mới có quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp thời điểm tháng 3/2006. Như vậy doanh nghiệp phải điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ vào thời điểm nào và trích khấu hao từ thời điểm nào?

3. Tháng 10/2007 Tập đoàn có quyết định bàn giao tài sản của một công ty cổ phần cho một công ty khác, công ty cổ phần đã viết hoá đơn và hạch toán thu nhập khác. Như vậy có ảnh hưởng gì đến nguồn vốn đầu tư của công ty cổ phần không? 

Trả lời:
1) Đối với công trình phúc lợi: Nhà trẻ, nhà mẫu giáo, bệnh xá và các tài sản phúc lợi khác đầu tư bằng nguồn phúc lợi chuyển giao cho công ty cổ phần tiếp tục quản lý, sử dụng để phục vụ tập thể người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hoá vẫn phải được ghi chép, phản ánh trong sổ kế toán và báo cáo tài chính của công ty cổ phần. Tài sản này do Tổ chức công đoàn của công ty cổ phần quản lý và chi phối việc sử dụng. Đối với tài sản dùng trong sản xuất kinh doanh đầu tư bằng nguồn quỹ phúc lợi khen thưởng được doanh nghiệp cổ phần hoá tiếp tục sử dụng trong SXKD thì được tính vào giá trị doanh nghiệp. Phần vốn tương ứng với giá trị tài sản này doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm hoàn trả Quỹ khen thưởng, phúc lợi để chia cho người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (Xem Điều 14 Nghị định 109/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần).

2) Theo quy định tại điểm 2.1 mục C, phần II Thông tư số 146/2007 ký ngày 06/12/2007 về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định 109/NĐ-CP ký ngày 26/6/2007 của Chính phủ: “Trong giai đoạn từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp tiếp tục xử lý các tồn tại về tài chính theo chế độ Nhà nước quy định. Tại thời điểm có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm xử lý các vấn đề tài chính và điều chỉnh sổ kế toán theo quy định. Đồng thời thực hiện chuyển giao tài sản và các khoản nợ không tính vào giá trị doanh nghiệp cho các cơ quan theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày công bố giá trị doanh nghiệp”.

Theo quy định này, doanh nghiệp cổ phần hoá phải điều chỉnh nguyên giá TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ theo nguyên giá đã đánh giá lại từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

3) Riêng đối với những tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý đến thời điểm xác định giá trị doanh  nghiệp mà doanh nghiệp chưa kịp xử lý thì được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp và thực hiện chuyển giao cho tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ, công ty nhà nước độc lập v..v. (Xem điểm 2 Điều 14 Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007. Câu hỏi của bạn không nêu rõ tài sản bàn giao cho công ty khác là tài sản loại nào. Do vậy bạn cần tham chiếu các quy định hiện hành để xử lý cho phù hợp. 

Ghi chú:
1, TSCĐ được hình thành từ quỹ khen thưởng phúc, phúc lợi. 

2, Thời điểm điều chỉnh nguyên giá TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ khi chuyển đổi doanh nghiệp 

 

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO