Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Công ty em là công ty cổ phần, tên GPKD ghi là : Vốn điều lệ 3 tỷ. Mệnh giá CP 10.000 đ/cp. Số CP đã góp: 120 ngàn cp, trị giá 1.2 tỷ...

Câu hỏi:
Công ty em là công ty cổ phần, tên GPKD ghi là : Vốn điều lệ 3 tỷ. Mệnh giá CP 10.000 đ/cp. Số CP đã góp: 120 ngàn cp, trị giá 1.2 tỷ. Số Cp được quyền chào bán 180 ngàn CP. Hiện nay một số cổ đông sáng lập muốn tăng tỷ lệ góp vốn . Em phải làm những thủ tục gì để ghi nhận nguồn vốn góp này?

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp, cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng sổ cổ phần phổ thông được quyền chào bán; Khoản 4  Điều 84  quy định cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Với tình hình thực tế của công ty vốn cổ đông  đã góp là 1,20 tỷ bằng  40% vốn điều lệ. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật doanh nghiệp như trên nếu cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì chào bán cho các cổ đông khác. Do đó, cổ đông sáng lập muốn tăng tỷ lệ vốn góp thì cổ đông sáng lập  đăng ký mua số cổ phần chào bán còn lại. Nếu số lượng còn lại ít mà cổ đông sáng lập có nhu cầu mua nhiều thì bán theo tỷ lệ giữa  số còn lại so với nhu cầu.

Trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ cổ phần cụ thể đối với các cổ đông sáng lập thì việc tăng vốn của cổ đong sáng lập không được vượt quá tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp nếu vượt quá tỷ lệ quy định tại Điều lệ thì phải được Đại hội đồng cổ đông đồng ý.

Nguồn vốn góp của cổ đông sáng lập  được ghi nhận vào sổ kế toán và trình bày trên Báo cáo tài chính theo số vốn góp thực tế của các cổ đông.

Ghi chú: Thủ tục tăng vốn góp. 

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO