Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Giả sử trong năm 2011 Công ty A cung cấp dịch vụ cho Công ty B với giá trị 100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng...

Câu hỏi:
Giả sử trong năm 2011 Công ty A cung cấp dịch vụ cho Công ty B với giá trị 100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2011 trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty A ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 10 tỷ này.

Trường hợp 1: Tại ngày lập Báo cáo tài chính năm Công ty A nắm giữ quyền kiểm soát tại Công ty B 51,1% và như vậy Công ty A phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định. Theo văn bản số 460/SGDHN-QLNY ngày 31/03/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì:
“Việc thực hiện quyền của công ty mẹ để chi trả cổ tức phải căn cứ trên báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, nếu kết quả kinh doanh của công ty mẹ nhỏ hơn trên báo cáo hợp nhất thì căn cứ trên báo cáo của công ty mẹ.”
Như vậy trong trường hợp này Công ty A không được trích từ khoản lợi nhuận 10 tỷ để chia cổ tức cho các cổ đông.
Trường hợp 2: Tại ngày lập Báo cáo tài chính năm Công ty A nắm giữ quyền kiểm soát tại Công ty B 49,9%% và như vậy Công ty A không phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất và Công ty A cũng không chịu sự điều chỉnh của văn bản số 460/SGDHN-QLNY ngày 31/03/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty A được phép trích lập các quỹ và chia cổ tức.
Vậy xin hỏi:
1. Vì sao với khoản đầu tư chỉ chênh lệch nhau 1,2% mà việc quy định chi trả cổ tức lại khác nhau 100%. 
2. Với trường hợp 1 Công ty ty A có được phép trích lập quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng không?
Xin cảm ơn?

 

Trả lời:

1) Tại đoạn 03, Chuẩn mực kế toán số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con có quy định thuật ngữ "Kiểm soát: Là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó". Tại đoạn 09, "Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm việc hợp nhất báo cáo tài chính của tất cả các công ty con do công ty mẹ kiểm soát, trừ các công ty quy định ở đoạn 10. Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con (công ty mẹ có thể sở hữu trực tiếp công ty con hoặc sở hữu gián tiếp công ty con qua một công ty con khác) trừ trường hợp đặc biệt khi xác định rõ là quyền sở hữu không gắn liền với quyền kiểm soát. Trong các trường hợp sau đây, quyền kiểm soát còn được thực hiện ngay cả khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con:

(a) Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết;

(b) Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận;

(c) Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương;

(d) Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương."

Áp dụng các quy định nêu trên, nếu một doanh nghiệp là công ty mẹ thì phải lập báo cáo tài chính hợp nhất và được thực hiện việc phân chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định tại Công văn số 460/SGDHN- QLNY ngày 31/03/2011 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Bạn hỏi vì sao lại có các quy định nêu trên, theo Ban tư vấn VACPA, các quy định nêu trên xuất phát từ bản chất kinh tế của giao dịch, một công ty mẹ có quyền kiểm soát công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính của công ty con theo tỷ lệ quyền kiểm soát của công ty mẹ tại công ty con. Toàn bộ bức tranh tài chính của một tập đoàn (một thực thể kinh tế) được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

2) Công ty A là một công ty mẹ hoạt động như một doanh nghiệp (một đơn vị pháp lý) được trích lập các quỹ phúc lợi, khen thưởng theo quy định hiện hành như các doanh nghiệp khác. Việc trích lập các quỹ này căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ.

 

Ghi chú: Chi trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi. 

 

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO